Eich Cynghorwyr gan Grwpio Gwleidyddol

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu ar eu rhan sut y dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward y cawsant eu hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r gymuned drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i unrhyw un o drigolion y ward fynd i siarad wyneb yn wyneb â’u Cynghorydd ac fe’u cynhelir yn rheolaidd. Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol am fanylion ynghylch eu cymorthfeydd. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ‘ewch’ a byddwch yn gweld holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall dewiswch y ward yr ydych yn byw ynddi a bydd manylion yr Aelod hefyd i’w gweld yno. Cofiwch fodd bynnag fod chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau cyfagos ayyb.

Nid yw Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith ond yn hytrach yn derbyn lwfans . Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen yn datgan cysylltiad a bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd cliciwch ar y dolenni isod:

 Llafur

 Annibynnol

 Llais y Bobl Sir y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Gillian Brockley
  Cyng Gillian Brockley

  Penarlag: Aston

  Llais y Bobl Sir y Fflint

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Alasdair Ibbotson
  Cyng Alasdair Ibbotson

  Penyffordd

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Carolyn Preece
  Cyng Carolyn Preece

  Bwcle: Gorllewin Bistre

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Dan Rose
  Cyng Dan Rose

  Bwcle: Gorllewin Bistre

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Sam Swash
  Cyng Sam Swash

  Penarlag: Mancot

  Llais y Bobl Sir y Fflint

  Arweinydd Grŵp Llais y Bobl Sir y Fflint / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 Eryr

 Democratiaid Rhyddfrydol

 Amymochrol

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Bernie Attridge
  Cyng Bernie Attridge

  Canol Cei Connah

  Amymochrol

  Mae'r Cynghorydd Attridge wedi'i wahardd am bedwar mis hyd at 26 Awst 2024. Am help a chymorth, cysylltwch â Chynghorydd arall neu'r Gwasanaethau Aelodau ar 01352 702151 neu 'Gwasanaethau.aelodau@siryfflint.gov.uk'

 • dolen gyswllt i'r manylion ar gyfer Cyng Ian Hodge
  Cyng Ian Hodge

  Dwyrain Treffynnon

  Amymochrol

 Geidwadol