Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 30ain Mawrth, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 061585 - C - Cais i gymeradwyo mater wedi'i gadw'n ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol (059635) i godi 100 annedd a'r seilwaith cysylltiedig yn safle Corus Garden City, Glannau Dyfrdwy


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 30ain Mawrth, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.6 063591 - C - Cais I Gymeradwyo Materion Wedi'u Cadw'n Ôl Yn Dilyn Cais Amlinellol (059635) Yn Safle Corus Garden City, Welsh Road, Garden City


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.2 Materion Cyffredinol - DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD CENEDLAETHOL FFERM SOLAR BRETTON HALL: ADRODDIAD EFFAITH LLEOL - CAIS AM AWDURDOD DIRPRWYEDIG I YMATEB<br/>


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Gorffennaf, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 061368 - C - NEWID DEFNYDD O DIR I DIR PRESWYL (CYMUNED SIPSIWN A THEITHWYR). Y SAFLE I GYNNWYS UN CARAFAN STATIG, UN CARAFAN DEITHIOL, OFFER TRIN D?R A PHARCIO I DDAU GAR GYDAG ARWYNEB CALED A SEILWAITH CYSYLLTIOL YN LÔN YR EGLWYS, EWLO.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Gorffennaf, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.4 061388 - C - Amlinellol - Dymchwel hen orsaf heddlu ac adeiladau cwrtil a chodi 10 fflat newydd a lle parcio cysylltiedig yng Ngorsaf yr Heddlu Bwcle, Ffordd Yr Wyddgrug, Bwcle.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Awst, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 061368 - C - Newid Defnydd Tir At Ddefnydd Preswyl (Cymuned Teithwyr Sipsiwn) Y Safle I Gynnwys Un Garafán Statig, Un Garafán Deithiol, Peiriant Trin D?r A Pharcio I Ddau Gar Gydag Wyneb Caled Ac Isadeiledd Cysylltiedig Ar Y Tir Ar Ochr Ashwood House, Church Lane, Ewlo


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 26ain Hydref, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.6 FUL/000358/22 - C - Trawsnewid hen dy cyhoeddus i greu 11 rhandy yn 315, Stryd Fawr, Cei Connah.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 062255 - C - Cais llawn - Dymchwel a chodi Adeiladau Dofednod newydd a'r Isadeiledd Cysylltiedig ar Fferm Dofednod Racecourse, Ffordd Babell, Pantasaph, Treffynnon


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.5 FUL/000358/22 - C - Cais llawn - Trawsnewid hen dafarn gwag i ffurfio 11 o randai yn 315, Stryd Fawr, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Chwefror, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 063810 - C - Cais llawn - Adeiladu 12 caban gwyliau, derbynfa/swyddfa a gweithdy/storfa gyfarpar ym Mharc Gwledig Llaneurgain, Llaneurgain