Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 062255 - C - Cais llawn - Dymchwel a chodi Adeiladau Dofednod newydd a'r Isadeiledd Cysylltiedig ar Fferm Dofednod Racecourse, Ffordd Babell, Pantasaph, Treffynnon


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.5 FUL/000358/22 - C - Cais llawn - Trawsnewid hen dafarn gwag i ffurfio 11 o randai yn 315, Stryd Fawr, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Chwefror, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 063810 - C - Cais llawn - Adeiladu 12 caban gwyliau, derbynfa/swyddfa a gweithdy/storfa gyfarpar ym Mharc Gwledig Llaneurgain, Llaneurgain


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.5 064109 - C - Cais Llawn - Diwygio Caniatâd Cynllunio 062649 i ganiatáu ail-leoli adeiladu un o'r anheddau gyda garej integrol (ôl-weithredol) yn Tabernacle Street, Bwcle

  • Cyng Richard Jones - Personal - Contacted on more than three occasions regarding the application

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.6 063778 - C - Cais llawn - Trawsnewid eiddo masnachol gwag i ffurfio man masnachol defnydd cymysg (A1, A2) ar lawr gwaelod gydag uned tai amlfeddiannaeth (Defnydd Unigryw) tu cefn ac uwchben yn 11 Chester Road West, Shotton


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 30ain Awst, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 FUL/000077/22 - C - Cais llawn - Codi 21 annedd fforddiadwy gyda mynediad i'r briffordd y gellir ei mabwysiadu yn Ffordd Rhewl Fawr , Penyffordd, Treffynnon

  • Cyng Richard Lloyd - Personal - Contacted by the applicant and members of the public on more than three occasions