Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (C&H OSC)

30/01/2024 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol ar gyfer ei hystyried, gan ychwanegu nad oedd unrhyw newidiadau arfaethedig i’r eitemau a restrir. 

 

Trafododd y camau oedd yn codi o Atodiad 2 fel a ganlyn:-

 

  • Cafodd y llythyr drafft i Lywodraeth Cymru ei drafod gyda’r cadeirydd ar 12 Rhagfyr a byddai’n cael ei anfon allan yn ddiweddarach yn yr wythnos. 

 

  • Trafododd gam oedd yn weddill mewn perthynas â lleoliadau y tu allan i’r sir.    Roedd y Swyddog Cyllid wedi casglu’r wybodaeth ac roedd yn aros am gymeradwyaeth i rannu’r manylion.

 

Daeth i’r casgliad bod holl gamau eraill a ddangoswyd nawr wedi eu cwblhau. 

 

Cafodd yr argymhellion, fel y’u hamlinellwyd yn yr adroddiad, eu cynnig gan y Cynghorydd Geoff Collett a’u heilio gan y Cynghorydd Kevin Rush.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r camau gweithredu gofynnol.