Mater - penderfyniadau

Governance and Audit Committee Action Tracking

11/12/2023 - Governance and Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Tra'n nodi'r ymateb i'w ymholiad am arteffactau amhrisiedig a gedwir yn yr Archifau, cwestiynodd y Cynghorydd Andrew Parkhurst a oedd proses i adnabod eitemau coll yn ogystal ag ystyried y goblygiadau ariannol.  Roedd yn cydnabod yr ymateb am y ffordd yr oedd y cyfrifon yn adlewyrchu tâl uwch reolwyr lle’r oeddent hefyd yn gyfarwyddwyr cwmnïau sy’n gwneud busnes gyda’r Cyngor.  Fodd bynnag, dywedodd y byddai hyn ond yn berthnasol pan fyddai cyflog yr unigolyn uwchlaw’r trothwy adrodd ac felly roedd ei bryderon ynghylch tryloywder yn parhau.

 

Dywedodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol fod yr ymateb a rannwyd yn manylu ar y fformat rhagnodedig a ddefnyddiwyd ar gyfer y cyfrifon.

 

O ran y broses ar gyfer ymdrin â buddiannau swyddogion, dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod adolygiad diweddar gan Archwilio Mewnol wedi nodi’r angen am hyfforddiant pellach.  O'i dilyn yn gywir, roedd y broses yn atal buddiannau rhag effeithio ar swyddogaethau'r Cyngor.

 

Yn ystod y drafodaeth, gwnaeth y Cynghorydd Parkhurst sylw ar achos penodol y teimlai y dylai'r Pwyllgor ei oruchwylio, yn enwedig gan fod gwybodaeth ar gael mewn mannau eraill yn y parth cyhoeddus.  Eglurodd y Prif Swyddog fod y broses yn galluogi rheolwyr i reoli buddiannau eu staff.  Derbyniwyd ei awgrym i drafod ymhellach gyda'r Cynghorydd Parkhurst a'r Rheolwr Cyllid Corfforaethol y tu allan i'r cyfarfod.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan Brian Harvey a Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.