Mater - penderfyniadau

Financial Procedure Rules

17/04/2023 - Financial Procedure Rules

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad i roi’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol wedi’u diweddaru i’r Cyngor Sir ar ôl adolygiad manwl.  Dywedodd fod y Rheolau Gweithdrefnau Ariannol wedi’u cymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio mewn cyfarfod y cafodd ei gynnal ar 14 Tachwedd 2022 a gofynnwyd am eglurhad ynghylch rhai o’r newidiadau y cafodd eu gwneud.  Roedd y pwyntiau a godwyd a'r ymatebion a gyflwynwyd wedi'u nodi yn yr adroddiad.  Gwnaeth Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ystyried y Rheolau Gweithdrefnau Ariannol hefyd ar 12 Ionawr 2023 a gofynnwyd am ragor o eglurhad ynghylch rhai adrannau ond nid oedd angen unrhyw ddiwygiadau pellach.  Roedd y Rhestr Termau a’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol wedi’u diweddaru wedi’u hatodi i’r adroddiad.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhelliad yn yr adroddiad a chafodd hyn ei eilio gan y Cynghorydd Rob Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol wedi’u diweddaru.