Mater - penderfyniadau

Armed Forces Act 2021

26/05/2023 - Armed Forces Act 2021

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr eitem ac eglurodd bod Cyngor Sir y Fflint, wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Gorffennaf 2013. Roedd y Cyfamod yn addewid gan y genedl i’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog i sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg, ynghyd â’u teuluoedd.

 

Ymgorfforodd Deddf y Lluoedd Arfog 2021 y ddeddf yn gyfraith, gan roi rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i sicrhau nad yw personél, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr na’u teuluoedd dan anfantais wrth gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

 

Eglurodd y Prif Weithredwr fod disgwyl i Adran 8 Deddf y Lluoedd Arfog 2021 ddod i rym ym hydref 2022 a’i bod yn cyflwyno dyletswydd ar adrannau Tai ac Addysg i roi “sylw dyledus” i egwyddorion y Ddeddf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r ddeddfwriaeth sydd ar fin dod i rym a’i goblygiadau o ran Tai ac Addysg.