Mater - penderfyniadau

Social Services Annual Report

26/05/2023 - Social Services Annual Report

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr eitem ac eglurodd ei bod yn ofynnol i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol lunio adroddiad blynyddol yn crynhoi eu barn am swyddogaethau gofal cymdeithasol a blaenoriaethau’r awdurdod lleol ar gyfer gwella, fel sydd wedi'i ddeddfu yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoliadau ac Arolygiadau (Cymru) 2015. 

 

Pwrpas yr adroddiad oedd nodi’r siwrnai at welliant a gwerthuso perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol o ran darparu gwasanaethau i bobl a oedd yn hyrwyddo eu lles ac yn eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol.

 

            Ychwanegodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) mai bwriad yr adroddiad oedd rhoi darlun didwyll i’r cyhoedd, rheoleiddiwr a budd-ddeiliaid ehangach o wasanaethau yn Sir y Fflint, a dangos dealltwriaeth glir o’r cryfderau a’r heriau a wynebir. Soniodd am lwyddiannau’r Project Search, T? Nyth, Marleyfield House a Glan y Morfa.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol, yn cynnwys datblygiadau allweddol y llynedd a blaenoriaethau’r flwyddyn nesaf.