Mater - penderfyniadau

North Wales Regional Economic Framework

26/05/2023 - North Wales Regional Economic Framework

Cyflwynodd y Cynghorydd Healey yr eitem oedd yn cyflwyno drafft terfynol y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet ar ei gynnwys.

 

Mae’r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru yn hyrwyddo datblygiad economaidd ar y cyd ar draws y rhanbarth drwy set o flaenoriaethau a rennir ac y cytunwyd arnynt ar gyfer cyflawni ymhlith partneriaid rhanbarthol.

 

Mae’r Memorandwm o Ddealltwriaeth (Memorandwm o Ddealltwriaeth Gweithio Gyda’n Gilydd i greu Economi gryfach yng Ngogledd Cymru) yn nodi sut y byddai Llywodraeth Cymru, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a phartneriaid eraillyn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a darparu yn erbyn un

Fframwaith Economaidd Rhanbarthol cyffredin i Ogledd Cymru.

 

Yn ogystal â’r cyd-gynhyrchu a ddigwyddodd drwy grwpiau amrywiol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, cynhaliwyd dau ddigwyddiad traws-sector i fudd-ddeiliaid. Rhoddodd y cyntaf ym mis Mai 2022 gefndir a thrafodaeth ar gryfderau a chyfleoedd i’r rhanbarth. Roedd yr ail yn gyfres o wyth gweithdy oedd yn gofyn am farn ar flaenoriaethau i’r rhanbarth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod ‘Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru’ yn cael ei argymell i’w gymeradwyo gan y Cyngor.