Mater - penderfyniadau

Review of the Terms of Reference and Introduction to the Work of the Committee

20/03/2023 - Review of the Terms of Reference and Introduction to the Work of the Committee

Wrth gyflwyno’r adroddiad, rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) wybodaeth gefndir ynghylch sefydlu Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd; sef Pwyllgor y Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn wreiddiol. Y Pwyllgor oedd yn gyfrifol am warchod y Cyfansoddiad, gan ddrafftio a fetio newidiadau i’r Cyfansoddiad ac ystyried yr Adroddiad Trosolwg a Chraffu Blynyddol a newidiadau a wneir gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a Phwyllgorau eraill cyn y Cyngor Sir. Mae pwyllgorau eraill, megis y Pwyllgor Safonau a’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn adolygu rhannau o’r Cyfansoddiad yn rheolaidd ac yn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor hwn eu craffu, cyn iddynt gael eu mabwysiadu gan y Cyngor Llawn.

 

Dechreuodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) a’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y cyflwyniad a oedd yn cynnwys sleidiau ar y canlynol:

 

Ø  Diben y sesiwn

Ø  Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Ø  Aelodaeth Pwyllgorau

Ø  Swyddogaethau Pwyllgorau 1

·             Adolygiadau Hyfforddiant Datblygu Aelodau

·             Ystyried yr argymhellion gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

·             Materion yn ymwneud â chefnogaeth Aelodau

·             Cydlynu’r rhaglenni gwaith ar gyfer y pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Ø  Swyddogaethau Pwyllgorau 2

·           Dynodi’r swydd i fod yn Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd statudol

·           Adolygiadau ac adroddiadau ar gyflawni “Swyddogaethau Gwasanaethau Democrataidd”

·           Gwneud penderfyniadau ar hawl aelod i absenoldeb teuluol dan y rheoliadau perthnasol

Ø  Gwaith y Pwyllgor

Ø  Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol 

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod y cylch gorchwyl ar gyfer y Pwyllgor hwn wedi’i atodi i’r rhaglen er gwybodaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi gwaith y Pwyllgor.