Mater - penderfyniadau

Prudential Indicators - Actuals 2021/22

26/05/2023 - Prudential Indicators - Actuals 2021/22

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr eitem ac eglurodd bod yn rhaid i'r Cyngor, o dan y Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus), fel y’i diweddarwyd yn 2017, bennu amrediad o Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2021/22 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a osodwyd ar gyfer:

 

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Doethineb Ariannol

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Fforddiadwyedd

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Strategol mai bwriad y fframwaith a sefydlwyd gan y Cod Darbodus oedd cefnogi cynllunio strategol lleol, cynllunio rheoli asedau lleol a threfn gadarn o werthuso dewisiadau. Amcanion y Cod oedd sicrhau, o fewn fframwaith clir, bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol yn fforddiadwy, darbodus a chynaliadwy a bod penderfyniadau rheoli’r trysorlys yn cael eu gwneud yn unol ag arferion proffesiynol da. 

 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad.