Mater - penderfyniadau

Council Plan 2022/23

26/05/2023 - Council Plan 2022/23

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr eitem ac eglurodd bod Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017-23 wedi’i fabwysiadu gan y Cyngor Sir i ddangos blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer tymor pum mlynedd y weinyddiaeth newydd.  Roedd y Cynllun i gael ei adolygu’n flynyddol.

 

Roedd Cynllun Drafft 2022/23 wedi'i adolygu a'i adnewyddu o ran ei gynnwys yn dilyn yr ymateb i'r pandemig a'r Strategaeth Adfer. Roedd y themâu a’r blaenoriaethau yr un fath ag ar gyfer 2021/22, ond roedd rhai datblygiadau gydag is-flaenoriaethau.

 

Roedd ‘uwch-strwythur’ y Cynllun yn parhau i gyd-fynd â set o chwech o Amcanion Lles. Roedd y chwe thema’n parhau i roi ystyriaeth tymor hir i adfer, uchelgeisiau a gwaith dros y ddwy flynedd nesaf.

 

Roedd yr amlinelliad o Gynllun y Cyngor ar gyfer 2022/23, yn cynnwys y chwe thema, eu blaenoriaethau a chamau gweithredu, wedi’u hatodi i’r adroddiad.

 

Diolchodd y Prif Weithredwr i bob un o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu am eu cymorth wrth ffurfio a datblygu’r ddogfen. Roedd y Cynghorydd Healey yn croesawu’r ychwanegiadau i’r Cynllun, yn enwedig yr addasiad ar newid yn yr hinsawdd.  Ychwanegodd fod angen bod yn ymwybodol o amodau eithriadol eraill, megis tymereddau uchel a chyfnodau o wres eithafol a allai hefyd effeithio ar wasanaethau.    Ategodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth) y pryderon am amodau tywydd o’r fath, ac eglurodd fod mesurau’n cael eu rhoi ar waith i ddargyfeirio adnoddau i helpu gwasanaethau hanfodol dros y dyddiau nesaf a’r tywydd poeth iawn oedd yn cael ei ddarogan. Roedd y Cynghorydd Johnson yn croesawu’r flaenoriaeth yn ymwneud â thlodi, yn enwedig o nodi’r heriau sy’n wynebu’r awdurdod yn y flwyddyn sydd i ddod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Rhan 1 Cynllun y Cyngor 2022/23 a’i argymell i’r Cyngor ei fabwysiadu.