Mater - penderfyniadau

Rolling Review of the Constitution

01/09/2023 - Rolling Review of the Constitution

Cadarnhaodd y Swyddog Monitro bod y Pwyllgor yn gyfrifol am adolygu codau a phrotocolau amrywiol i sicrhau eu perthnasedd.  Cynhelir hyn unwaith y tymor ac fe gyfeiriodd yr Aelodau at yr amserlen a gynigiwyd ar dudalen 126. 

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at God Ymddygiad yr Aelodau a restrwyd ar gyfer mis Rhagfyr 2022 a cheisio eglurhad gan ei fod hefyd wedi’i restru ar gyfer mis Gorffennaf 2023.  Cytunwyd y dylid symud y mater i gyfarfod mis Tachwedd 2022.

 

            Holodd David Davies a fyddai hyfforddiant ar gael ar gyfer Aelodau’r Pwyllgor, yn enwedig ar gyfer y Protocol Cynllunio a Chod Ymddygiad yr Aelodau.  Cadarnhaodd y Swyddog Monitro y byddai hyfforddiant yn cael ei gynnwys ym mhob adroddiad sy’n cael ei adolygu.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan Gill Murgatroyd a’i eilio gan Jacqueline Guest.

 

PENDERFYNWYD:

Mabwysiadu’r amserlen ar gyfer adolygu codau a phrotocolau.