Mater - penderfyniadau

Annual Audit Summary for Flintshire County Council 2020/21

13/06/2022 - Annual Audit Summary for Flintshire County Council 2020/21

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac eglurodd fod y Crynodeb Archwilio Blynyddol yn cynnwys gwaith rheoleiddio ac archwilio a wneir gan Archwilio Cymru o Gyngor Sir y Fflint.    Roedd yn rhoi diweddariad ar yr adroddiad blaenorol a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021.

 

            Yn gyffredinol, roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dod i gasgliad cadarnhaol “Roedd yr Archwiliwr Cyffredinol wedi tystio fod y Cyngor wedi cyflawni gweddill ei ddyletswyddau yn y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21, fel yr arbedwyd drwy archeb a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.”

 

Ni wnaed unrhyw argymhellion ffurfiol yn ystod y flwyddyn.

 

Roedd nifer o gynigion newydd ar gyfer gwelliannau a chynigion datblygu'n codi o'r adolygiadau a gynhaliwyd gan Archwilio Cymru.

 

Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn ddiamod, gwir a theg ar ddatganiadau ariannol y Cyngor ar 29 Medi 2021, dau fis cyn y terfyn amser statudol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Johnson mewn cymhariaeth â Chynghorau eraill, roedd Sir y Fflint wedi gwneud yn dda.  

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi’i sicrhau gan gynnwys ac arsylwadau Adroddiad Archwilio Cryno Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2020/21.