Mater - penderfyniadau

Greenfield Valley Strategy

17/02/2022 - Greenfield Valley Strategy

Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) adroddiad i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd wrth lunio strategaeth newydd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas ac i amlygu canfyddiadau’r ymgynghoriad cyhoeddus a’r ymgynghoriad gyda phartneriaid, ac i ofyn am farn y Pwyllgor am elfennau allweddol y strategaeth.

 

Dywedodd Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol, dan gytundeb rheoli newydd, mai Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas sy’n gyfrifol am reolaeth strategol Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas ar ran Cyngor Sir y Fflint. Mae’r Ymddiriedolaeth yn paratoi strategaeth 10 mlynedd newydd i lywio datblygiadau ar y safle. Soniodd y Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol am yr ystyriaethau allweddol, fel y nodir yn yr adroddiad, a chrynhodd brif weledigaeth a themâu'r strategaeth a chanfyddiadau’r ymarfer ymgynghori.

 

Diolchodd Gwladys Harrison (Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas) i Brenda Harvey, Arweinydd y Strategaeth, a’r Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol a’i dîm am eu gwaith caled. Cyfeiriodd Brenda Harvey at ganlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch Strategaeth Dyffryn Maes Glas 2021, sydd wedi’i atodi wrth yr adroddiad, a dywedodd fod gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan Dyffryn Maes Glas. Eglurodd y bydd y sylwadau ar y wefan yn cael eu cyflwyno i’r Gweithgor Strategaeth a’r Bwrdd. Rhagwelir y bydd y strategaeth derfynol yn cael ei lansio yn y flwyddyn newydd.

 

Siaradodd yr Aelodau o blaid y strategaeth a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas a gwaith swyddogion, staff a gwirfoddolwyr.

 

Cytunodd y Rheolwr Mynediad ac Amgylchedd Naturiol i siarad efo’r Cynghorydd Dennis Hutchinson ar ôl y cyfarfod yngl?n â’r mater yn ymwneud â thir comin yn ei ward.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Paul Shotton ac Owen Thomas.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma i ddatblygu strategaeth 10 mlynedd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas a’r canfyddiadau yn sgil yr ymgynghoriadau cyhoeddus a chyda phartneriaid; a

 

(b)       Cefnogi datblygiad parhaus y strategaeth.