Mater - penderfyniadau

Clwyd Pension Fund & Wales Pension Partnership

04/11/2021 - Clwyd Pension Fund & Wales Pension Partnership

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad i’r Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Pensiwn Cymru. Cafodd y newidiadau a gynhwyswyd eu hargymell i'r Cyngor gan Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Fel Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd, symudodd y Cynghorydd Ted Palmer yr argymhellion a oedd yn adlewyrchu mân newidiadau ond newidiadau pwysig. Fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Haydn Bateman.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Mike Peers, rhoddodd y Prif Weithredwr eglurhad ar benodi Dyrannwr arbenigol annibynnol i reoli Marchnadoedd Preifat.

 

Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) gefndir ar y newid arfaethedig mewn trefniadau i drosglwyddo cyfrifoldeb am ddileu dyled ddrwg y gronfa bensiwn o'r Cabinet i Bwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Gan fod yr argymhellion wedi’u cynnig a’u heilio, cafwyd pleidlais a chymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cytundeb Rhyng-awdurdod a ddangosir yn Atodiad 1; a

 

 (b)      Cymeradwyo'r diwygiadau i'r Cyfansoddiad, Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau a ddangosir yn Atodiad 2.