Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (Env &E )

07/02/2022 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol.   Tynnodd sylw at yr eitemau a drefnwyd ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd, a chynghorodd y byddai'r eitem ar Fapiau Rhwydwaith Integredig yn cael ei gohirio tan y cyfarfod i'w gynnal ar 7 Rhagfyr 2021. Yn ychwanegol at yr eitemau a restrwyd i’w hystyried yn y cyfarfod nesaf, byddai dwy eitem ychwanegol ar Ddyffryn Maes Glas a Chanol Trefi yn cael eu cynnwys ar yr agenda.  Gofynnodd yr Hwylusydd i'r Aelodau gysylltu â hi os oedd ganddynt unrhyw awgrymiadau ar gyfer eitemau pellach i'w cynnwys ar y Rhaglen.

 

Cyfeiriodd yr Hwylusydd at y camau a ddeilliodd o gyfarfodydd blaenorol ac eglurodd y byddai cynnydd ar gamau gweithredu tymor hir yn cael eu monitro a gwybodaeth yn cael ei darparu pan fyddai wedi'i gwblhau.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Joe Johnson a George Hardcastle.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

 (b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

 (c)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.