Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

23/12/2022 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y rhaglen gwaith i’r dyfodol gyfredol i’w hystyried.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Bernie Attridge am farn ar amseriad yr adroddiad ar Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, Adran 13A (Is-adran 1C).  Fel cynigydd yr eitem honno yn y cyfarfod blaenorol, nododd y Cynghorydd Alasdair Ibbotson ei fod yn fodlon â’r amserlen ar gyfer mis Mawrth 2023 ac awgrymodd y dylid rhoi’r cyfle i gyrff perthnasol megis Shelter Cymru a Chyngor ar Bopeth Sir y Fflint gyfrannu.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i ddwy o'r eitemau a awgrymodd o'r cyfarfod blaenorol – y wybodaeth ddiweddaraf ar y thema Tlodi ac allanoli/rhannu rhai o wasanaethau'r Cyngor i nodi unrhyw fanteision ariannol - gael eu hamserlennu ar gyfer mis Tachwedd neu fis Rhagfyr i helpu i hysbysu ystyriaethau cyllidebol.

 

Ar y sail honno, cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Bernie Attridge a Ron Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd; a

 

(b)       Bod Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.