Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (CH & E)

15/02/2022 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol i’w hystyried.   Cyfeiriodd at gyfarfod mis Chwefror a nodi y byddai’r adroddiad Archwilio Mewnol ar lety dros dro yn cael ei ychwanegu at y rhestr o eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.    O ran yr adroddiad olrhain camau gweithredu, cadarnhaodd nad oedd yna unrhyw gamau gweithredu yn codi o’r cyfarfod diwethaf.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Helen Brown a oedd modd cyflwyno adroddiad ar eiddo Grant Cyfleusterau i’r Anabl a’r defnydd gorau o stoc tai yn un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol.   Cefnogwyd yr awgrym hwn gan y Prif Weithredwr a chytunwyd i’w gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.  

 

Cafodd yr argymhellion a nodir yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Helen Brown a’u heilio gan y Cynghorydd Brian Lloyd.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)        Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a  

 

(c)        Bod y cynnydd a wnaed o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau yn cael ei nodi.