Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking

30/11/2021 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol a’r adroddiad olrhain camau gweithredu a dywedodd fod y ddau gam gweithredu a oedd wedi codi o’r cyfarfod blaenorol wedi’u cwblhau. 

 

Dywedodd yr Hwylusydd fod argymhelliad wedi’i wneud mewn cyfarfod diweddar o’r Pwyllgor Adferiad, sef fod y risgiau portffolio a nodir yn cael eu hadrodd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu priodol. Y risgiau a nodwyd ar gyfer y Pwyllgor hwn oedd rhai yn ymwneud ag Ôl-Ddyledion Rhent, Digartrefedd a Deunyddiau Crai. Dywedodd y byddai’r Pwyllgor yn cael adroddiad diweddaru ar Rhent Tai a Diwygo Lles yng nghyfarfod mis Rhagfyr, gyda diweddariad ar lafar gan y Prif Swyddog ar ddeunyddiau crai yn cael ei ystyried yng nghyfarfod heddiw.  Byddai’n cysylltu â’r Swyddogion priodol i sicrhau bod adroddiad am Ddigartrefedd wedi’i ychwanegu at y rhaglen gwaith i’r dyfodol ar ôl y cyfarfod. 

 

Cafodd yr argymhellion, fel a amlinellwyd yn yr adroddiad, eu cynnig gan y Cynghorydd Ron Davies a’u heilio gan y Cynghorydd Mared Eastwood. 

                                                                                                                                

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Nodi cynnydd y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.