Mater - penderfyniadau

Commencement of the Socio-economic Duty

24/06/2021 - Commencement of the Socio-economic Duty

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol adroddiad ar baratoadau’r Cyngor at pan fydd y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn dechrau.  Roedd hwn yn ofyniad statudol ar gyrff cyhoeddus perthnasol i roi sylw dyledus i’r angen i leihau anghydraddoldebau canlyniadau yn deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.

 

Rhoddodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol a’r Rheolwr Budd-Daliadau gyflwyniad ar y cyd ar y canlynol:

 

·         Beth yw’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol a beth mae’n ei wneud?

·         Termau allweddol

·         Anghydraddoldebau canlyniadau

·         Enghreifftiau o dlodi

·         Dangos sylw dyledus - trywydd archwilio

·         Bodloni’r ddyletswydd – yr hyn rydym yn ei wneud

·         Canlyniadau gwell

·         Astudiaeth achos

 

Roedd y Rheolwr Budd-Daliadau yn croesawu’r ddeddfwriaeth i helpu i gefnogi gwaith ar drechu tlodi, oedd yn un o’r meysydd blaenoriaeth yng Nghynllun y Cyngor.  Tynnodd y cyflwyniad sylw at y rhwymedigaethau ychwanegol sydd eu hangen yn y sector cyhoeddus i gyflawni’r Ddyletswydd, nad oedd o anghenraid yn golygu costau ychwanegol.  Roedd ystyried ac ymgynghori’n gynnar yn allweddol i sicrhau bod lleisiau’n cael eu clywed a bod tystiolaeth yn cael ei chasglu.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am y cyflwyniad ac mewn ymateb i gwestiwn, rhoddodd wybodaeth am y broses ymgynghori i gasglu a deall data i lywio darpariaeth y gwasanaeth.

 

Wrth gynnig yr argymhellion, mynegodd y Cynghorydd Patrick Heesom ei bryder nad oedd y Ddyletswydd wedi ei blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru i’w rhoi ar waith yn gynharach.  Roedd y Cynghorydd Ron Davies yn cytuno, ac felly eiliodd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)         Nodi gofynion y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol; a

 

 (b)         Bod y Pwyllgor wedi’i sicrhau am barodrwydd y Cyngor i fodloni’r ddyletswydd newydd.