Mater - penderfyniadau

Social Services Annual Report

21/12/2021 - Social Services Annual Report

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr Adroddiad ac eglurodd ei bod yn ofynnol i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol lunio adroddiad blynyddol yn crynhoi eu barn am swyddogaethau gofal cymdeithasol a blaenoriaethau’r awdurdod lleol ar gyfer gwella, fel sydd wedi'i ddeddfu yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoliadau ac Arolygiadau (Cymru) 2015. 

 

Roedd yr adroddiad yn nodi’r siwrnai at welliant ac yn gwerthuso perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol o ran darparu gwasanaethau i bobl a oedd yn hyrwyddo eu lles ac yn eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol.

 

Roedd y Rhagair wedi’i ddarparu gan y Prif Weithredwr sydd wedi chwarae rhan bwysig yn y sector gofal cymdeithasol. 

 

Diolchodd yr Aelodau i’r holl staff am y gwaith yr oeddent wedi'i wneud, yn arbennig yn ystod y pandemig.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad terfynol gan ystyried adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a nodi bod yr adroddiad yn cynnwys datblygiadau allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf a blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.