Mater - penderfyniadau

End of Year Performance Monitoring Report

21/03/2022 - End of Year Performance Monitoring Report

Cyflwynodd y Prif Swyddog yr adroddiad monitro diwedd blwyddyn i adolygu cynnydd yn erbyn eu blaenoriaethau perthnasol fel y’u nodwyd ym Mesurau Adrodd 2020/21 y Cyngor, o dan gylch gorchwyl y Pwyllgor.  Roedd 67% o ddangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu wedi rhagori ar eu targedau.

 

Roedd y Prif Swyddog yn canmol gwaith holl swyddogion o fewn y portffolio, a oedd yn amlwg yn ôl y nifer o fesurau perfformiad Gwyrdd a ddangoswyd o fewn yr atodiad i’r adroddiad.   Rhoddodd ddiweddariad ar y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP), gan egluro er nad oedd y targed wedi’i gyflawni ar gyfer y mesur hwn, darparwyd 149 o eiddo, gyda dros hanner y rhain yn gartrefi teulu.  Hefyd, rhoddodd ddiweddariad ar y dyddiad targed Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), sydd wedi’i ymestyn gan flwyddyn ychwanegol oherwydd y pandemig.     

 

Cafodd yr argymhelliad o fewn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Geoff Collet a’i eilio gan y Cynghorydd Mared Eastwood. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn.