Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (CH & E)

21/03/2022 - Forward Work Programme and Action Tracking

Hysbysodd yr Hwylusydd y Pwyllgor bod dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol wedi eu hychwanegu at  y rhaglen gwaith i’r dyfodol, yn dilyn cymeradwyaeth mewn cyfarfod blynyddol o’r Cyngor Sir.  Awgrymwyd bod yr Hwylusydd yn cysylltu â’r Cadeirydd a’r Prif Swyddog (Tai ac Asedau) i lenwi’r rhaglen gwaith i’r dyfodol, a gyflwynir i’r Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf. 

 

Roedd yna un cam gweithredu wedi codi o’r cyfarfod blaenorol.   Roedd yr Hwylusydd wedi gofyn am wybodaeth gan swyddogion perthnasol a byddai’n dosbarthu’r wybodaeth hon ar ôl ei derbyn.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)        Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Bod y cynnydd a wnaed gyda’r camau gweithredu heb eu cwblhau yn cael ei nodi.