Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (

05/10/2021 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol.Cyfeiriodd at yr eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod nesaf a chyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol.Fe dynnodd sylw at y Seminar i Bob Aelod i drafod Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir a fydd yn cael ei gynnal ar 22 Mawrth am 2.00pm, ac at yr eitemau pellach sydd wedi’u trefnu ar gyfer y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol o fis Medi 2021. 

 

Fe gyfeiriodd yr Hwylusydd at yr adroddiad olrhain camau gweithredu sydd wedi’i atodi i’r adroddiad.Dywedodd ei bod dal yn aros am ymateb gan Lywodraeth Cymru i’r llythyr ar y cyd a anfonwyd gan Gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a Chadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant yn ymwneud ag addysgu o gartref. Dywedodd bod pob cam gweithredu wedi cael eu cwblhau a rhoddodd ddiweddariad am gynnydd cais y Pwyllgor ar gyfer adroddiad am wahaniaethu ar sail anabledd a fydd yn cael ei gyflwyno i’w ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

Gwahoddodd aelodau i godi unrhyw eitemau roeddynt yn dymuno i gael eu cynnwys ar y rhaglen gwaith i'r dyfodol.

 

Gofynnodd y Cadeirydd bod eitem am wasanaeth prydau bwyd ysbyty yn cael ei drefnu.

 

Gan ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Paul Cunningham, cadarnhaodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) bod Aelod wedi cael ei enwebu i gynrychioli’r Cyngor ar Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.   

 

Cynigiodd y Cynghorydd Gladys Healey yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Mike Lowe.

           

            PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cwblhau’r camau gweithredu sy’n weddill