Mater - penderfyniadau

Performance Mid-Year Monitoring Report

25/01/2021 - Performance Mid-Year Monitoring Report

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ac eglurodd fod Mesurau Adrodd Cyngor Sir y Fflint ar gyfer 2020/21 wedi’u dynodi gan y portffolios ac wedi’u cymeradwyo gan y Cabinet fis Medi 2020.  Cyflwynai’r adroddiad hwn grynodeb o berfformiad erbyn canol y flwyddyn.

 

            Roedd yr adroddiad monitro perfformiad ganol y flwyddyn ar gyfer Mesurau Adrodd 2020/21 yn dangos bod 69% o’r dangosyddion perfformiad wedi cyrraedd neu ragori ar eu targedau. Yn y meysydd lle gellid mesur perfformiad yn erbyn y llynedd, roedd dirywiad o 64% yn y duedd, gyda 31% o fesurau’n gwella ar berfformiad y llynedd a 5% yn parhau i berfformio’n sefydlog.

 

            Roedd yr adroddiad yn un ar sail eithriadau ac yn canolbwyntio ar danberfformio ar y targedau.

 

            Cafodd yr adroddiad ei drafod yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yr wythnos flaenorol, ac ni fynegwyd unrhyw bryderon.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi ac adolygu perfformiad cyffredinol y dangosyddion o safbwynt y Mesurau Adrodd ar ganol y flwyddyn; a

 

 (b)      Bod y Cabinet wedi’i sicrhau gan yr eglurhad am yr achosion o danberfformio, a oedd yn bennaf o ganlyniad i amhariad y pandemig.