Mater - penderfyniadau

Recovery Strategy Update (Streetscene and Transportation Portfolio)

18/12/2020 - Recovery Strategy Update (Streetscene and Transportation Portfolio)

Rhoddodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) ddiweddariad cryno ar y ddwy elfen o’r adroddiad.

 

  • Yr amcanion i adfer ar gyfer y portffolio
  • Y gofrestr risg portffolio, a’r camau lliniaru risg, sy’n fyw ac wedi’u cynllunio

 

Gofynnodd y Cynghorydd Evans a ellid ymestyn oriau agor y Canolfannau Ailgylchu a Thai heibio 5.00 pm i ddarparu ar gyfer pobl sy’n gweithio, a gofynnodd hefyd a oedd staff yn gallu eich cynorthwyo chi fel y mae’n ei ddweud ar y wefan.Ymatebodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), drwy ddweud bod yr oriau agor yn newid yn y gaeaf, a bod cau am 5.00 pm yn seiliedig ar nifer y cwsmeriaid, gan nad yw’r ffigurau’n cyfiawnhau bod yn agored yn hwyrach.Ychwanegodd y byddai’n fodlon gwneud ymgynghoriad lleol gyda’r ymwelwyr. Hefyd, nid oedd cefnogaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr ar hyn o bryd, ond os oedd angen cefnogaeth, gellid ei harchebu drwy’r Ganolfan Gyswllt. Byddai’r wefan yn cael ei diweddaru unwaith y byddai trefniadau wedi’u hadolygu.

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Owen Thomas, rhoddodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) wybod, pan oedd angen trwsio cerbyd sbwriel, a bod hyn yn arwain at lai o gerbydau ar rownd, y gellid rhoi gwybod i Aelodau lleol yn y dyfodol. Cytunodd hefyd y byddai coed ar hyd yr A541 yn cael eu hasesu yn dilyn y cyfarfod. 

 

   Cwestiynodd y Cynghorydd Hardcastle a oedd y llwybr beiciau rhwng Ewlo ac Aston yn mynd yn ei flaen.Rhoddodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) wybod mai cynnig cefnffordd oedd hwn, ac mai eu cyfrifoldeb nhw oedd ei adeiladu.

 

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd Hutchinson am nodi darpariaeth ychwanegol i safleoedd claddu, adroddodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant), fod safle’r Hôb wedi’i brynu gan y Cyngor a bod astudiaethau amgylcheddol yn cael eu cynnal, cyn y gellid ei agor o bosibl yn y 3 i 4 mis nesaf. Ychwanegodd fod Penarlâg yn her oherwydd y problemau gyda’r perchennog tir ddim eisiau gwerthu, er bod safle arall wedi’i nodi a oedd yn lleol i’r safle presennol, gyda digon o le am nifer o flynyddoedd. Roedd Bwcle yn fwy o her ond roedd yn ymroddedig i ddod o hyd i ateb. Nid oedd yr un mewn cam critigol lle nad oedd yr un ddarpariaeth. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Evans yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson.

 

 PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cefnogi’r cynnydd a wnaed i gefnogi’r Strategaeth Adferiad gan y portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant.