Mater - penderfyniadau

Capital Programme Monitoring 2019/20 (Month 9)

11/08/2020 - Capital Programme Monitoring 2019/20 (Month 9)

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2019/20 (Mis 9) a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i’r Rhaglen Gyfalaf ers ei gosod ym mis Chwefror 2019 hyd at ddiwedd Mis 9 (Rhagfyr 2019), ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r canlyniadau amcanol.

 

            Roedd y Rhaglen Gyfalaf wedi gweld gostyngiad net o £19.009m yn ystod y cyfnod a oedd yn cynnwys: 

 

·         Gostyngiadau net o £13.544M (Cronfa'r Cyngor £8.141M,  Cyfrif Refeniw Tai £5.403M);

·         Dwyn ymlaen i 2020/21, cymeradwywyd ym Mis 6 o £5.115M; a

·         Arbedion a nodwyd ym Mis 6 o £0.350M.

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £43.367M.

 

Eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol bod y sefyllfa gyllido a adroddwyd ym Mis 6 ar gyfer y cyfnod tair blynedd yn gorffen yn 2021/22 yn ddiffyg o £0.723M. Roedd derbyniadau yn ystod y flwyddyn wedi cynyddu £0.030M o Fis 6 i roi diffyg arfaethedig diwygiedig yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 9 o £0.693M ar gyfer 2019/20 – 2021/22, cyn derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffynonellau cyllido eraill.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r adroddiad cyffredinol;

 

(b)      Chymeradwyo’r addasiadau o ran dwyn cyllid ymlaen fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad;

 

 (c)       Cymeradwyo cyllido cynlluniau o’r sefyllfa bresennol, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, a defnyddio arbedion a nodwyd yn yr adroddiad; a

 

 (d)      Cymeradwyo’r defnydd o gyllid Ysgogiad Economaidd.