Mater - penderfyniadau

Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter

03/01/2020 - Care Inspectorate Wales (CIW) Annual Performance Review Letter

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad ar y Llythyr Adolygiad Perfformiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a oedd yn cynnwys manylion ynghylch y llythyr a gyhoeddwyd ar 28 Mehefin 2019.

 

                        Roedd y llythyr yn crynhoi gwerthusiad AGC o berfformiad mewn perthynas â Gwasanaethau Plant ac Oedolion yn ystod y flwyddyn ariannol ac yn adrodd yn erbyn pedair egwyddor allweddol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

 

                        Roedd y llythyr yn adolygiad cadarnhaol o’r Gwasanaethau Cymdeithasol statudol a ddarparwyd gan y Cyngor gyda manylion llawn y meysydd perfformiad yn cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) mai braf oedd derbyn llythyr mor gadarnhaol, yn enwedig mewn perthynas â chydnabyddiaeth o’r cynnydd o ran y Cynllun Peilot Micro-Ofal a gweithrediad Model Gofal Maeth Mockingbird.

 

                        Croesawodd yr Aelodau yr adroddiad a chymeradwyo’r gwasanaeth a'r staff. Soniodd y Cynghorydd Bithell am gynnwys plant sydd wedi erbyn gofal wrth ddatblygu gwasanaethau, drwy fod yn aelodau o’r Fforwm Gwasanaethau Plant a oedd yn amhrisiadwy yn ei farn ef ac roedd yn falch iawn o weld ei fod wedi’i gydnabod gan AGC.

 

            PENDERFYNWYD:

           

(a)       Nodi cynnwys y llythyr Perfformiad Blynyddol ac asesiad Arolygiaeth Gofal Cymru o berfformiad yr awdurdod yn ystod 2018/19; a

 

(b)       Nodi Cynllun Adolygu Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer 2019/20.