Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (S & H)

02/10/2020 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a tynnodd sylw at gyfarfod nesaf y Pwyllgor i’w gynnal ar 10 Chwefror.  Roedd cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi cael eu gwahodd i’r cyfarfod hwnnw.  Cyfeiriodd yr Hwylusydd hefyd ar gyfarfod y Pwyllgor oedd wedi cael ei drefnu ar gyfer 26 Mawrth 2020 a oedd yn cael ei gynnal yn Hwb Cyfle.  Rhoddodd wahoddiad i’r Aelodau gysylltu â hi neu’r Cadeirydd os hoffent ychwanegu unrhyw eitemau pellach at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu adroddiad ar gynnydd am gamau gweithredu yn codi o gyfarfodydd blaenorol.  Rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau ar hyn o bryd. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Bod fersiwn drafft y Rhaglen Waith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo;

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

 (c)       Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu heb eu cwblhau.