Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (OC)

14/04/2020 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr adroddiad a oedd yn amlinellu Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol drafft presennol y Pwyllgor.    Tynnodd sylw at yr eitemau a drefnwyd ar y Rhaglen i’w hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor, i’w gynnal 16 Mawrth. 

 

Yn dilyn awgrym gan y Cynghorydd Tudor Jones, cytunwyd y byddai eitem ar Cambrian Aquatics yn cael ei chynnwys ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried yng nghyfarfod y dyfodol o’r Pwyllgor.

 

Rhoddodd yr Hwylusydd ddiweddariad ar olrhain camau gweithredu a chyfeiriodd at y cam gweithredu a gododd o gyfarfod 1 Gorffennaf, yngl?n â Gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng y Cyngor a Gwasanaeth a Rennir gyda Wrecsam, a oedd ar y gweill.  Rhoddodd wybod fod pob cam gweithredu arall wedi’i gwblhau. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y’i cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo; 

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen;

 

(c)        Bod eitem ar Cambrian Aquatics yn cael ei chynnwys ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried yng nghyfarfod y dyfodol o’r Pwyllgor; a

 

(d)       Nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu heb eu cwblhau.