Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme and Action Tracking (Env)

02/10/2020 - Forward Work Programme and Action Tracking

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol.   Rhoddodd wybod y byddai eitem ar adroddiad yr Ombwdsman ar ymchwiliad yn erbyn Sir y Fflint i wasanaeth golchi ceir a oedd yn achosi niwsans statudol o s?n a chwistrelliad cemegol/d?r, yn cael ei chynnwys ar raglen y cyfarfod nesaf 10 Mawrth.   Holodd y Cynghorydd Derek Butler a ellid rhoi ystyriaeth hefyd i wasanaeth golchi ceir ym Mrychdyn. Cytunodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) i roi adroddiad ar reoleiddio gwasanaethau golchi ceir yn Sir y Fflint, yng nghyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol. 

 

Cytunwyd y byddai’r eitemau canlynol a drefnwyd ar gyfer cyfarfod 10 Mawrth, yn cael eu gohirio tan ddyddiad hwyrach:

 

  • Trydaneiddio’r fflyd
  • Darparu profion MOT a Chyfleoedd Masnachol eraill

 

Cynigiodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin yr argymhellion ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Paul Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

(b)       Awdurdodi’r Hwylusydd, ar ôl ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.