Mater - penderfyniadau

Flintshire Connects Report

03/01/2020 - Flintshire Connects Annual Report

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin Adroddiad Blynyddol Sir y Fflint yn Cysylltu a oedd yn manylu ar berfformiad blynyddol Sir y Fflint yn Cysylltu, y gwasanaeth a oedd yn gyfrifol am ddarparu mynediad wyneb yn wyneb a digidol i wasanaethau’r Cyngor yn 2018/19.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod Sir y Fflint yn Cysylltu yn rhan annatod o Strategaethau Cwsmer a Digidol y Cyngor o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus hygyrch, ymatebol sy’n gost effeithiol ac o ansawdd uchel. Fel rhan o broses cynllunio busnes y Cyngor, bu i Sir y Fflint yn Cysylltu gwblhau adolygiad o’i strwythur yn 2018/19 a arweiniodd at effeithlonrwydd o £46k, gan osgoi unrhyw effaith andwyol ar fynediad cwsmeriaid at wasanaethau.

 

                        Roedd yr adroddiad yn cynnwys trosolwg o berfformiad yn 2018/19 a gwybodaeth yn ymwneud â galw gan gwsmeriaid yn dilyn gweithrediad y strwythur diwygiedig.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi perfformiad uchel a bodlonrwydd cwsmeriaid ar draws Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu;

 

 (b)      Cefnogi’r adolygiad o’r gwasanaethau a gefnogir gan Sir y Fflint yn Cysylltu yn 2019/20; a

 

 (c)       Nodi rôl bwysig Sir y Fflint yn Cysylltu, i gefnogi Strategaethau Cwsmer a Digidol y Cyngor.