Mater - penderfyniadau

Employment and Workforce Quarterly update

15/04/2020 - Employment and Workforce Quarterly update

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad gwybodaeth gweithlu ar Chwarter 3 2019/20 a oedd yn canolbwyntio ar berfformiad a thueddiadau sefydliadol. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys adran ar drosglwyddiad llwyddiannus y Llyfr Coch (Crefftau) i fodel talu newydd y Cyngor.

 

Wrth gynghori nad oedd unrhyw risg i barhad busnes o duedd trosiant gweithwyr, awgrymodd y Prif Weithredwr y dylai adroddiadau’r dyfodol ganolbwyntio yn hytrach ar unrhyw dueddiadau o fewn gwasanaethau a allai fod o bryder. Byddai cyflwyniad ar waith a wneir gydag Iechyd Galwedigaethol ar ddadansoddi tuedd absenoldeb salwch yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

 

Cododd y Cynghorwyr Jones a Woolley bryderon am gynnydd o ran cwblhau arfarniadau. Dywedodd y Prif Weithredwr fod yna sefyllfa well yn ddisgwyliedig ar ddiwedd y flwyddyn ac y byddai unrhyw amrywiadau mawr o fewn portffolios yn arwain at y Prif Swyddog perthnasol yn dod gerbron y Pwyllgor i roi eglurhad.  Byddai ymholiad y Cynghorydd Jones ar ddiwrnodau a gollwyd fesul cyfwerth ag amser llawn yn cael ei drosglwyddo i’r Uwch Reolwr am eglurhad.

 

Mewn ymateb i gais y Cadeirydd, byddai adroddiadau’r dyfodol yn cynnwys data cymharu ar gyfer y chwarter blaenorol a’r chwarter cyfwerth ar gyfer y flwyddyn flaenorol. Byddai cynnydd Chwarter 4 ar arfarniadau yn cael ei adrodd ochr yn ochr â chyflwyniad ar y model cyflog newydd ym Mai.

 

Cafodd yr argymhellion, a newidiwyd i adlewyrchu’r drafodaeth, eu cynnig gan y Cynghorydd Woolley a’u heilio gan y Cynghorydd Cunningham.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Gwybodaeth am Gyflogaeth a’r Gweithlu ar gyfer Chwarter 3 2019/20 (Hydref tan 31 Rhagfyr 2019); a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn ailadrodd y cais blaenorol i ddeiliaid portffolio – lle mae perfformiad arfarnu gwael – fynd i gyfarfod o’r Pwyllgor ac i gael eu dwyn i gyfrif am hyn.