Mater - penderfyniadau

Business Rates – Write Offs

15/03/2019 - Business Rates – Write Offs

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad yngl?n â Dileu Ardrethi Busnes, a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddileu dyledion.

 

            Roedd pedair o ddyledion ardrethi busnes a ystyriwyd yn anadferadwy gan fod y dyledwyr yn Gwmnïau Atebolrwydd Cyfyngedig nad oeddent yn masnachu mwyach, ac a oedd naill ai wedi mynd i ddwylo gweinyddwyr neu wedi'u diddymu. Felly, nid oedd unrhyw asedau ac nid oedd yn bosibl bellach adfer y dyledion ardrethi busnes yn llwyddiannus ac felly roedd angen dileu cyfanswm o £217,396. Roedd yr adroddiad yn cynnwys manylion y cwmnïau dan sylw.

 

            Esboniodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) na fyddai dileu’r dyledion hyn yn cael unrhyw effaith ariannol uniongyrchol ar y Cyngor na’r trethdalwyr lleol, gan fod Ardrethi Busnes yn mynd i’r Gronfa Genedlaethol yng Nghymru. Serch hynny, gan mai Llywodraeth Cymru oedd yn gyfrifol am y Gronfa honno, gallai diffyg talu ardrethu gael effaith ar drethdalwyr yng Nghymru yn gyffredinol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dileu’r dyledion ardrethi busnes.