Mater - penderfyniadau

Strategic Equality Plan Annual Report 2016/18 and Welsh Language Annual Monitoring Report 2017/18

11/10/2018 - Strategic Equality Plan Annual Report 2016/18 and Welsh Language Annual Monitoring Report 2017/18

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin Adroddiad Blynyddol 2016/18 ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Adroddiad Monitro Blynyddol 2017/18 ar yr Iaith Gymraeg, a oedd yn rhoi braslun o’r cynnydd a wnaethpwyd wrth gydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb a Safonau’r Gymraeg, ac yn nodi meysydd ar gyfer gwella.

 

                        Rhannodd y Prif Weithredwr yr wybodaeth ddiweddaraf ar lafar yn sgil sylwadau a wnaethpwyd yng nghyfarfod diweddaraf y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yngl?n â hybu dwyieithrwydd a diogelu pobl ifanc.

 

                        Rhoddodd y Swyddog Datblygu Polisi – Cydraddoldeb fanylion yngl?n â’r meysydd oedd eto i’w cyflawni, ac roedd manylion llawn am y rheiny yn yr adroddiad.

 

                        Cefnogodd y Cynghorydd Bithell y ‘cam nesaf’ o ran cyfathrebu’n gyson â’r gweithlu yngl?n â chydymffurfiaeth â’r drefn a hyrwyddo Safonau’r Gymraeg.          

 

            PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cabinet yn ffyddiog y gwnaethpwyd cynnydd ar hyd y flwyddyn o ran cyflawni’r dyletswyddau statudol;

 

 (b)      Nodi’r meysydd ar gyfer gwella, a derbyn adroddiad ganol y flwyddyn yngl?n â’r cynnydd bryd hynny;

 

 (c)       Rhoi cymeradwyaeth i gyhoeddi’r adroddiadau ar wefan y Cyngor; a

 

 (d)      Chynnwys yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’r Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.