Mater - penderfyniadau

Housing Asset Management - Procurement for Voids and Repairs Support Service

11/10/2018 - Housing Asset Management - Procurement for Voids and Repairs Support Service

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr adroddiad yngl?n â Rheoli Asedau Tai – Caffael ar gyfer Gwasanaeth Unedau Gwag a Chefnogaeth Atgyweirio, a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gaffael fframwaith o gontractwyr i gefnogi’r tîm atgyweirio mewnol wrth ddarparu'r gwasanaeth unedau gwag ac atgyweirio.

 

            Defnyddiai’r tîm Unedau Gwag gontractwyr i wneud gwaith mewn eiddo gwag na ellid ei gyflawni drwy'r Gweithlu Uniongyrchol. Roedd y Tîm Atgyweirio a Chynnal a Chadw hefyd yn defnyddio contractwyr i wneud gwaith a oedd naill ai'n rhy fawr neu’n rhy gymhleth i’w reoli.

 

            Roedd y cyfraddau presennol yn dirwyn i ben ac felly roedd yn rhaid llunio contract newydd a gosod tendr.

 

PENDERFYNWYD:

 

Rhoi cymeradwyaeth i’r Tîm Rheoli Asedau Tai gaffael fframwaith o gontractwyr i gynorthwyo â’r gwaith atgyweirio unedau gwag sy’n eiddo i'r Cyngor.