Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

30/10/2018 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i’w hystyried.  Cytunwyd ar y newidiadau canlynol:

 

·           Bod y cyfarfod ymgynghori ar y gyllideb Cam 1 a drefnwyd ar gyfer 5 Hydref 2018 ar ffurf gweithdy Aelodau yn benodol ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

·           Mae’n debyg y byddai eitem Cynllun y Cyngor yn cael ei symud i gyfarfod mis Hydref.

 

·            Mae’n debyg y byddai Adroddiad Blynyddol Cronfa Waddol Cymunedol yn cael ei symud i fis Tachwedd.

 

·           Bod eitem ar gyfer Cynnig Twf Gogledd Cymru yn cael ei threfnu ar gyfer mis Tachwedd.   Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai dogfen ddrafft y cynnig yn cael ei dosbarthu i’r holl Aelodau yn dilyn y cyfarfod rhanbarthol a oedd yn cael ei gynnal y diwrnod canlynol.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at drafodaeth yng nghyfarfod diweddar y Cyngor Sir ar Rybudd o Gynnig ar ymatebion swyddogion i'r Aelodau.   Eglurodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiad yn cael ei gynnwys ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar ôl gorffen y gwaith.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei chymeradwyo gyda’r diwygiadau a restrwyd uchod; a

 

(b)       Bod Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.