Mater - penderfyniadau

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

07/08/2019 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol presennol i'w ystyried a chynghori'r Aelodau am weithdy Ailgylchu Gwastraff ar 3 Mehefin.   Cytunwyd ar y newidiadau canlynol ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol.

 

·            Bod y cyfarfod nesaf yn cael ei symud i 9 Gorffennaf gydag eitem yn cynnwys Strategaeth Trafnidiaeth Integredig y Cyngor.

·           Diweddariad ar Ddyffryn Maes Glas yng nghyfarfod mis Hydref.

·           Ymweliad safle i Barc Adfer i’w gadarnhau ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd.

·           Diweddariad ar derfynau cyflymder 20mya i’w drefnu ar ôl derbyn y newyddion diweddaraf.

 

Cymerodd y Cadeirydd y cyfle i longyfarch y Cynghorwyr Carolyn Thomas a Joe Johnson ar eu penodiadau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei nodi, fel y’i diwygiwyd, a

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor.