Mater - penderfyniadau

Workforce Information Report Quarter 2 2018/19

29/01/2019 - Workforce Information Report Quarter 2 2018/19

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad gwybodaeth am y gweithlu ar gyfer Chwarter 2 2018/19.

 

Roedd newidiadau mewn ffigyrau cyfrif pennau yn bennaf oherwydd gr?p o weithwyr chwarae a benodwyd ar gontractau tymor byr yn ystod yr haf.  Roedd dirywiad mewn niferoedd presenoldeb ar gyfer yr un cyfnod yn 2017/18 ac roedd gwaith yn mynd rhagddo i ddeall y rheswm ar gyfer y newid yn Chwarter 1.

 

Disgwylid y byddai’r sefyllfa well o ran defnyddio gweithwyr asiantaeth yn parhau wedi penodi swyddi Strydwedd parhaol yn gynnar yn y flwyddyn newydd a datrys tri contract hir dymor.

 

Mewn ymateb i sylwadau'r Cynghorydd Johnson, roedd rheolwyr yn ymwybodol bod arferion gweithwyr o ddefnyddio gwyliau blynyddol fel absenoldeb salwch yn annerbyniol am nifer o resymau.

 

Rhoddodd yr Uwch Reolwr eglurder i’r Cynghorydd Jones ar y cyfnod rhybudd ar gyfer athrawon oedd yn effeithio ar y nifer o rai oedd yn gadael yn  wirfoddol yn yr adroddiad.  Ar newidiadau disgwyliedig i’r ffigyrau cyfrif pennau ar gyfer ysgolion, cyfeiriwyd at yr angen i ddatblygu model tâl newydd gan gydnabod yr heriau ariannol a wynebir gan y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu ar gyfer Chwarter 2, 2018/19 hyd 30 Mehefin 2018.