Mater - penderfyniadau

Quarter 3 Council Plan 2017/18 Monitoring Report

26/07/2018 - Quarter 3 Council Plan 2017/18 Monitoring Report

Cyflwynodd y Prif Swyddog adroddiad Monitro Cynllun Chwarter 3 y Cyngor 2017/18. Cynghorodd bod yr Adroddiad yn cyflwyno’r cynnydd monitro ar ddiwedd Chwarter 3 o Gynllun y Cyngor ar gyfer y flaenoriaeth ‘Cyngor Cefnogol’ a oedd yn berthnasol i’r Pwyllgor.

 

Eglurodd y Prif Swyddog bod yr Adroddiad Monitro ar gyfer Cynllun y Cyngor 2017/18 yn adroddiad cadarnhaol gydag 81% o’r gweithgareddau yn gwneud cynnydd da yn ôl yr asesiad, a 69% yn debygol o gyflawni’r canlyniad a ddymunwyd.  Roedd y dangosyddion perfformiad yn dangos cynnydd da gydag 84% yn cyfarfod neu bron a chyfarfod targed y cyfnod. Roedd y risgiau hefyd yn cael eu rheoli'n llwyddiannus gyda'r mwyafrif yn cael eu hasesu’n risgiau cymedrol (67%) neu’n fân risgiau (10%).    

 

            Adroddodd y Prif Swyddog ar y dangosydd perfformiad a oedd yn dangos statws coch ar gyfer y perfformiad presennol yn erbyn targed a'r risgiau mawr i'r Pwyllgor fel y manylir yn yr adroddiad.

                    

            Wrth gyfeirio at y risg bod y galw am fod yn fwy na’r cyflenwad ar gyfer argaeledd gwlâu gofal cartref preswyl a nyrsio, eglurodd yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Integredig Oedolion / Blynyddoedd Cynnar fod gwerthusiad o opsiynau yn cael ei gynnal ar ddichonoldeb y tir ar safle Cartref Preswyl Marleyfield House, Bwcle, i’w ddatblygu i greu 32 o ystafell gwely ychwanegol.     

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiad Monitro Cynllun Chwarter 3 y Cyngor 2017/18.