Mater - penderfyniadau

Regional Regeneration Strategy and Welsh Government Targeted Regeneration Investment Programme

03/07/2018 - Regional Regeneration Strategy and Welsh Government Targeted Regeneration Investment Programme

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a'r Economi) adroddiad ar y Strategaeth Adfywio Ranbarthol a Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRI). 

 

Lansiodd Llywodraeth Cymru (LlC) y Rhaglen TRI i ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau adfywio ar draws Cymru. Roedd y cyllid yn amodol ar gyflwyno strategaeth adfywio ranbarthol a mabwysiadu dull blaenoriaeth ranbarthol o ddatblygu cynigion buddsoddi. 

 

Roedd strategaeth adfywio ddrafft wedi cael ei datblygu o fewn yr amserlen heriol a osodwyd ar gyfer y broses, a dull cydweithredol wedi’i fabwysiadu ar draws Gogledd Cymru i ddatblygu a blaenoriaethu buddsoddiad, ac i dargedu’r adnoddau prin at ardaloedd adfywio blaenoriaeth a phrosiectau thematig a fyddai’n defnyddio tair blynedd gyntaf y rhaglen TRI.

 

Roedd strategaeth adfywio ddrafft Gogledd Cymru’n cynnig deuddeg o drefi fel ardaloedd adfywio blaenoriaeth, a chawsant eu rhestru yn yr adroddiad. Cafodd y trefi hyn eu hadnabod ar sail eu safle ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar gyfer amddifadedd. Roedd safleoedd trefi Treffynnon a Shotton yn Sir y Fflint yn 7fed ac 8fed. Roedd dau brosiect thematig a allai gael eu gweithredu i’r trefi yn Sir y Fflint, sef adnewyddu tai ac adeiladau allweddol.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r strategaeth adfywio ranbarthol ddrafft i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru.