Mater - penderfyniadau

Forward Work Programme (Social & Health Care)

26/07/2018 - Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr eitemau ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor a gynhelir ar 14 Mehefin a thynnodd sylw at yr ymweliad gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Gofynnodd i Aelodau anfon unrhyw gwestiynau penodol y dymunant eu codi gyda’r cynrychiolydd ati erbyn dydd Gwener 18 Mai. 

 

Yn dilyn awgrym gan y Cadeirydd, cytunwyd y dylid gwahodd cynrychiolwyr o Gymuned L’Arche i fynychu un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’i waith.  .

 

Cytunwyd hefyd y dylid gwahodd cynrychiolwyr o'r Cyngor Iechyd Cymuned i fynychu cyfarfod y Pwyllgor a gynhelir ar 31 Ionawr 2019.  

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Diweddaru'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn unol â hynny;

 

 (b)     Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

 

 (c)      Gwahodd cynrychiolwyr o Gymuned L’Arche Sir y Fflint i fynychu un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u gwaith.

 

 (d)      Gwahodd cynrychiolwyr o'r Cyngor Iechyd Cymuned i fynychu cyfarfod y Pwyllgor a gynhelir ar 31 Ionawr 2019.