Agenda item

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Cofnodion:

Cyflwynwyd eitem er gwybodaeth am y camau gweithredu a gymerwyd o dan bwerau dirprwyedig.  Y rhain oedd y camau gweithredu dan sylw:

 

Addysg ac Ieuenctid

 

  • Llywodraethwyr Ysgol a Benodir gan Awdurdodau Lleol

Penodi cynrychiolwyr Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar gyrff llywodraethu ysgolion yn unol â Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

 

Tai ac Asedau

 

  • Rhent y Cyngor – Cais i Ddileu Ôl-ddyledion Tenantiaeth

Mae Rheolau’r Weithdrefn Ariannol (adran 5.2) yn nodi bod dyledion drwg a rhai na ellir eu hadfer sydd werth dros £5,000 yn cael eu hystyried i gael eu dileu ar y cyd â'r Aelod Cabinet perthnasol.  Roedd y penderfyniad hwn yn ymwneud â dau achos ar wahân o ddileu ôl-ddyledion tenantiaid sy’n destun Gorchmynion Rhyddhau o Ddyled.  Yn yr achos cyntaf, mae ôl-ddyledion rhent o £6,356.86 yn gynwysedig yn y Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled.  Yn yr ail achos, mae ôl-ddyledion rhent o £9,361.53 yn gynwysedig yn y Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled.  Nid yw’r ôl-ddyledion bellach yn adferadwy yn y naill achos na’r llall.

 

  • Gordaliadau budd-dal tai

Mae Rheolau’r Weithdrefn Ariannol (adran 5.2) yn nodi bod dyledion unigol drwg a rhai na ellir eu hadfer sydd werth dros £5,000 yn cael eu hystyried i gael eu dileu ar y cyd â'r Aelod Cabinet perthnasol.  Mae’r penderfyniad hwn yn ymwneud â dileu ôl-ddyledion un cwsmer sy’n destun Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled.  Mae’r Gordaliad Budd-dal Tai o £6,397.83 wedi’i gynnwys yn y Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled na fyddai modd eu hadennill bellach o ganlyniad i roi'r Gorchymyn.

 

  • Gordaliadau budd-dal tai

Mae gennym ordaliad o £14,713.92 am y cyfnod rhwng 06.04.15 a 29.09.19.  Mae’r gordaliad wedi’i gyfeirio at y gwasanaeth twyll ond maen nhw wedi’i anfon i’r gwasanaeth cydymffurfiaeth felly ni ellir ei drin fel twyll.  Mae’r Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled bellach wedi’i dderbyn ac mae’n cynnwys ein dyled felly ni allwn adfer y gordaliad.

 

Swyddog Gweithredol

 

  • Diwygio Cynllun Grant Cist Gymunedol y Cyngor i Leihau’r Cyfyngiadau Amser a osodir ar Awdurdodau Lleol sydd am ail-ymgeisio am gyllid

Mae Grant Cist Gymunedol y Cyngor yn darparu grantiau hyd at £1,000 i sefydliadau cymunedol lleol sy’n bodloni meini prawf y grant.  Ni all sefydliadau llwyddiannus ail-ymgeisio am grant newydd o fewn cyfnod o dair blynedd ariannol ar ôl derbyn grant o £1,000 gan y gronfa hon.   Mae hyn wedi golygu bod rhai ceisiadau, a fyddai fel arall wedi bod yn llwyddiannus, yn cael eu gwrthod ar y sail hon er bod arian dros ben ar gael sydd heb ei ddyfarnu bob blwyddyn ariannol.  Trwy leihau’r cyfyngiad amser i ddwy flynedd (dreigl) lle gall sefydliadau ail-ymgeisio am gyllid, bydd modd sicrhau bod cymorth ariannol amserol ar gael i sefydliadau a bod y gronfa yn cael ei dyrannu’n llawn bob blwyddyn ariannol.

 

Refeniw

 

  • Dileu Ardrethi Busnes

Mae’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol a’r Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau wedi eu hawdurdodi i ddileu dyledion rhwng £5,000 a £25,000.  Mae’r ddyled Ardrethi Busnes sy’n gyfanswm o £17.428 ar gyfer Nite Stop Ltd, sy’n masnachu fel A55 Holiday Inn, yn anadferadwy ac mae wedi’i dileu gan fod y cwmni wedi cael ei ddiddymu a’i ddirwyn i ben ar 20 Gorffennaf 2021.

 

  • Dileu Treth y Cyngor

Mae’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol a’r Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau wedi eu hawdurdodi i ddileu dyledion rhwng £5,000 a £25,000.  Mae tair dyled Treth y Cyngor sy’n gyfanswm o £16,910.49 yn anadferadwy, a byddant yn cael eu dileu.

  • Mae gan Achos 1 falans dyledus o £6,186.52 ac mae’r unigolyn atebol wedi mynd i ansolfedd - Trefniant Gwirfoddol Unigol
  • Mae Achos 2 am £5,119.49 ac mae’r unigolyn  atebol wedi’i ddatgan yn fethdalwr ar 6 Awst 2021.
  • Mae gan Achos 3 falans dyledus o £5,604.48.  Mae’r unigolyn atebol wedi marw ac nid oes arian yn ei ystâd i dalu’r dyledion hyn.

Dogfennau ategol: