Agenda item

Anableddau a Gwahaniaethu

Pwrpas:        Derbyn adroddiad yn unol â’r cais a gafwyd yn ystod cyfarfod mis Ionawr.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol yr adroddiad oedd yn rhoi trosolwg o wahaniaethu ar sail anabledd.  Amlinellodd y gweithgaredd ar y gweill i hybu cydraddoldeb ar gyfer pobl anabl yngl?n â’r materion canlynol a godwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor:-

 

·         Sicrwydd nad oes unrhyw wahaniaethu yn digwydd ar gyfer elfennau tai, swyddi ac addysg mewn bywyd, ar gyfer anableddau gweladwy ac anweladwy. 

·         Cyndyn i helpu pobl anabl h?n;

·         Cludiant;

·         Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai’r sylwadau a wnaed gan yr Ymgynghorydd Polisi Strategol yngl?n â chau meddygfa Queensferry yn cael eu cynnwys yn y llythyr at Betsi Cadwaladr.

 

Dywedodd y Cynghorydd Mackie bod yr adroddiad hwn a’r ddyletswydd economaidd cymdeithasol yn ei gwneud yn glir, wrth wneud penderfyniadau strategol, mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried yr effaith sydd ganddynt ar bobl gyda nodweddion a ddiogelir y teimlodd y byddent yn ei wneud pryn bynnag.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Wisinger gydag anabledd mewn golwg pan oedd datblygwyr yn adeiladu datblygiadau mawr newydd, yna dylent gynnwys Meddygfeydd newydd yn y cam cynllunio ar gyfer y bobl ychwanegol gan fod llawer o feddygfeydd wedi dyddio ac yn llawn.    Cytunodd y Cynghorydd Mackie a dywedodd ei fod wedi’i godi yn y cyfarfod CIC a fynychodd a dywedodd wrth y Pwyllgor y byddai yna ymgynghoriad gyda holl gleifion iddynt gyflwyno eu sylwadau.

 

Rhannodd y Cynghorydd Marion Bateman gyda’r Pwyllgor pan fydd datblygiad newydd yn cael ei adeiladu yn Sychdyn, gofynnwyd i bedwar t? fforddiadwy fod yn fyngalos oherwydd y diffyg tai newydd ar gyfer pobl anabl.  Roedd y rhain yn rhodd gan y Datblygwr.   Hefyd, awgrymodd pan fydd yn bosibl, dylai’r Pwyllgor gerdded o amgylch canolfannau tref i weld y problemau bob dydd mae person anabl yn gorfod ei wynebu.  Cytunodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) fod hyn yn syniad ardderchog.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Partneriaethau a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol wrth y Pwyllgor eu bod wedi bod yn gwthio i hyn gael ei gynnwys mewn polisi cynllunio ar gyfer rhaglenni adfywio trefi yn y dyfodol i gael cyfleusterau ar gyfer pawb gydag anableddau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Healy fod yna ganran o bobl nad ydynt yn datgan eu bod yn anabl oherwydd nad oedd y tâl yn gyfartal.  Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol  fod AD yn gweithio gyda gweithwyr i’w hannog i lenwi eu data monitro cydraddoldeb ar iTrent a fyddai’n eu galluogi i gwblhau archwiliadau Tâl Cyfartal.  Ychwanegodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) fod y Datblygiad Project Search yn rhan fechan ond pwysig o hyn i fynd i’r afael â mynediad i waith ar gyfer pobl anabl ac roeddent yn edrych am leoliadau o fewn y Cyngor ar gyfer Myfyrwyr Project Search ar hyn o bryd.

 

Cynigiwyd argymhellion yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Lowe ac eiliwyd gan y Cynghorydd Davies.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y camau a gymerir i leihau gwahaniaeth a hybu Cydraddoldeb i bobl anabl yn cael ei nodi; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn derbyn yr adroddiad blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020/21 cyn cymeradwyo gan y Cabinet.

Dogfennau ategol: