Agenda item

Gwerth Cymdeithasol

Pwrpas:        I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd sydd wedi ei wneud mewn cyflawni dyheadau gwerth cymdeithasol y Cyngor ac i drafod y polisi drafft ar gyfer gwerth cymdeithasol.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) yr adroddiad a rhoddodd wybod bod y Cyngor wedi mabwysiadu ei Strategaeth Gwerth Cymdeithasol yn gynharach eleni, i nodi sut y gellid cyflawni mwy o fantais gymunedol o wasanaethau a gwariant presennol y Cyngor.  Rhoddodd yr adroddiad ddiweddariad ar y gwaith a wnaed ers y dyddiad hwn, ar ddulliau sy’n dod i’r amlwg a fabwysiedir i ddarparu gwerth cymdeithasol ac ar feysydd gwaith y dyfodol.  Gofynnwyd hefyd i’r aelodau ystyried Polisi Caffael Gwerth Cymdeithasol drafft a greodd fframwaith galluogi i gryfhau’r dull i gynhyrchu gwerth cymdeithasol drwy wariant y Cyngor a gaffaelwyd.  

 

Cyflwynodd y Rheolwr Menter ac Adfywio’r adroddiad.  Rhoddodd wybodaeth gefndir ac adroddodd ynghylch y prif ystyriaethau, fel y manylwyd yn yr adroddiad, a chyfeiriodd at y meysydd o ddarparu gwerth cymdeithasol yn y 12 mis nesaf, darparu gwerth cymdeithasol drwy gaffael, cynnydd hyd yn hyn a gweithgarwch y dyfodol. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin am eglurhad ynghylch y term ‘lleol’ a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad.  Gofynnodd hefyd sut yr oedd y Polisi Gwerth Cymdeithasol yn cysylltu â menter Caffael Llywodraeth Cymru GwerthwchiGymru.  Holodd y Cynghorydd Dunbobbin a oedd y pecyn meddalwedd a oedd yn ofynnol i alluogi rheolaeth effeithiol o werth cymdeithasol ar draws y Cyngor, wedi’i brynu gan ddarparwr lleol. 

 

Mewn ymateb i’r sylwadau a’r ymholiadau a godwyd gan y Cynghorydd Dunbobbin, rhoddodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybod bod tair haen, sef Sir y Fflint, is-ranbarthol a Chynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn bennaf.  Gan gyfeirio at Fenter Caffael Llywodraeth Cymru GwerthwchiGymru, cadarnhaodd y gallai gynnwys gofynion polisi gwerth cymdeithasol.  Ar y mater o gyflenwi meddalwedd, eglurodd y Rheolwr Menter ac Adfywio y cafwyd proses gaffael agored, ond nid oedd modd ei gyrchu’n lleol.  Gan ymateb i gwestiwn arall a godwyd gan y Cynghorydd Dunbobbin ynghylch is-gontractio, dywedodd y Rheolwr Menter ac Adfywio fod is-gontractio’n rhoi cyfle i gontractwyr lleol chwarae mwy o ran mewn prosiectau mwy.

 

Cytunwyd y byddai adroddiad arall yn cael ei ddarparu i’r Pwyllgor mewn perthynas â’r data a gafodd ei ddal drwy’r system TGCh gwerth cymdeithasol newydd.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Tudor Jones at y cyfleoedd i ddarparu gwerth cymdeithasol sylweddol, fel y manylwyd yn adran 1.05 o’r adroddiad, a mynegodd amheuon ynghylch y cyfle am fuddsoddiad yn y dyfodol gan Aura.

 

Croesawodd y Cynghorydd Paul Johnson yr adroddiad a rhoddodd sylwadau ar fodel Preston, lle’r oedd gwerth cymdeithasol wrth wraidd strategaeth economaidd y Cyngor.  Gofynnodd sut y gellid trosi’r Polisi Caffael Gwerth Cymdeithasol i adeiladu cyfoeth cymunedol.  Fe wnaeth y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) gydnabod y pwyntiau a godwyd a chytunodd fod peth tebygrwydd gyda model Preston wedi’i ystyried yn ystod datblygiad o’r Strategaeth.  Rhoddodd y Cynghorydd Johnson sylw ar yr angen i godi proffil y Polisi Gwerth Cymdeithasol.  Cytunodd y Prif Swyddog fod angen codi proffil Gwerth Cymdeithasol yn Sir y Fflint a rhoddodd sylw, ar ymweliad i Preston, eu bod â brand wedi’i ddiffinio’n glir ac roedd y neges yn gyson ar draws pob maes gwasanaeth.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Tudor Jones ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Paul Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn gyda darparu gwerth cymdeithasol yn Sir y Fflint ac yn cefnogi’r camau nesaf arfaethedig; a

 

(b)       Cefnogi’r Polisi Caffael Gwerth Cymdeithasol drafft.

 

Dogfennau ategol: