Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        Nodi bod y Cyngor, yn y Cyfarfod Blynyddol, wedi penderfynu y dylid penodi’r Cynghorydd Rob Davies yn Gadeirydd y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Ionawr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu Cylch Gorchwyl a Chyflwyniad i Waith y Pwyllgor pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Egluro rôl a gwaith y Pwyllgor i Aelodau newydd o’r Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Mabwysiadau Model Cenedlaethol y Cyfansoddiad pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Mae Cyfansoddiad y Cyngor Sir yn seiliedig ar fodel cenedlaethol a luniwyd ar y cyd gan CLlLC a Chyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol (gr?p proffesiynol y Swyddog Monitro). Mae’r model yn 8 mlwydd oed felly comisiynodd CLlLC a LlC ddiweddariad. Mae’r Cyngor angen gweithredu’r diweddariadau i’w Gyfansoddiad ei hun ac ystyried a oes angen unrhyw newidiadau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar y Rhaglen Sefydlu pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        I ddiweddaru’r Cynghorwyr ar gynnydd a phresenoldeb yng Ngham 1 o’r Rhaglen Sefydlu a rhannu’r cynigion ar gyfer Cam 2.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        Cytuno ar eitemau o fusnesau i gael eu trafod mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol: