Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr, 2024 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25 pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Adolygu a rhoi sylwadau ar y pwysau cost, y gostyngiadau arfaethedig mewn costau, a'r risgiau cysylltiedig.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofrestr Tai Cyffredin (Un Llwybr Mynediad at Dai) pdf icon PDF 175 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad blynyddol am Gofrestr Tai Cyffredin.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoli Eiddo Gwag pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad manwl i’r Pwyllgor ar Eiddo Gwag a’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn gallu dechrau defnyddio eiddo o’r fath unwaith eto.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru

Pwrpas:        Ystyried Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru.