Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

 

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgarboneiddio'r Gadwyn Gyflenwi

Derbyn cyflwyniad gan ein Cyd-bartner Busnes Caffael - Datgarboneiddio Roberta Bailey.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gosod pibelli ceblau ar gyfer llefydd parcio ar y stryd

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r Strategaeth Drafnidiaeth Ranbarthol ar y posibilrwydd o osod pibelli ceblau i alluogi aelwydydd heb lefydd parcio oddi ar y stryd i wefru eu cerbydau trydan yn ddiogel, fel y trafodwyd yn y cyfarfod ym mis Mawrth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ôl-troed Carbon Cyngor Sir y Fflint 2022-23 pdf icon PDF 136 KB

Derbyn adroddiad ar ôl-troed Carbon y Cyngor ar gyfer 2022-23.  Argymhelliad i nodi cynnwys yr adroddiad, a’r cynnydd a wnaed yn y flwyddyn ddiwethaf i wella prosesau casglu data mewn perthynas ag ôl-troed carbon y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Portffolio Noddi Cylchfannau pdf icon PDF 115 KB

Sicrhau nad yw polisi hysbysebu’r Cyngor yn derbyn nawdd gan gynnyrch/cwmnïau tanwydd ffosil.  Argymhelliad i gefnogi’r diwygiad i’r polisi Portffolio Noddi Cylchfannau yn unol â chymunedau carbon sero net.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Ymchwiliadau

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar Ymchwiliadau Llifogydd a Phensiynau’r Pwyllgor a thrafod y camau nesaf

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitemau a Phwrpas Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 103 KB

Cwblhau’r Rhaglen Her yr Hinsawdd ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 

Dogfennau ychwanegol: