Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 137 KB

Pwrpas:        Cadarnhaucofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygu'r Rhaglen Newid Hinsawdd pdf icon PDF 143 KB

Pwpras:        Adolygu a chymeradwyo’r meysydd i ganolbwyntio arnynt o fewn y rhaglen ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwer ynni dwr a Thwnnel Milwr

Pwrpas:        Y Cynghorwyr Healey a Bithell i arwain trafodaeth ar dwnnel Milwr a’r potensial ar gyfer p?er ynni d?r yn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer mannau parcio oddi ar y stryd

Pwrpas:        Gofyn i’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd adrodd i’r pwyllgor hwn a Phwyllgor yr Amgylchedd a’r Economi ar ddichonoldeb cynnig gosod pibelli ceblau rhwng tai a’r stryd i alluogi perchnogion cerbydau trydan heb fynediad at le parcio oddi ar y stryd i redeg ceblau ar draws palmentydd yn ddiogel, a bydd y preswylydd yn talu am hyn yn yr un modd â gosodiadau palmant wedi’i ostwng.  Gofyn i’r Cabinet fabwysiadu polisi i alluogi tenantiaid y cyngor i osod, neu osod ar gais, mannau gwefru cerbydau yn eu cartrefi.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymholiadau Newid Hinsawdd pdf icon PDF 39 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo cyfres o gwestiynau ar gyfer yr Ymholiad Newid Hinsawdd, a thrafod amserlenni ar gyfer ymholiadau yn unol â chapasiti Swyddogion.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 61 KB

Pwrpas:        Ystyried y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a hysbysu'r Pwyllgor am gynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol: