Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 24 Ionawr 2024.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad Cyfrifon 2022/23 pdf icon PDF 166 KB

Cyflwyno fersiwn derfynol wedi’i harchwilio o Ddatganiad Cyfrifon 2022/23 i gael eu cymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Archwilio Cymru: Gwasanaethau Digartrefedd - Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 104 KB

Rhannu canfyddiadau adolygiad Archwilio Cymru ar Atal Digartrefedd yng Nghyngor Sir y Fflint gyda’r Pwyllgor a cheisio cymeradwyaeth i ddarparu ymateb sefydliadol ffurfiol i Archwilio Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Adolygiad Asesu Risg a Sicrwydd Archwilio Cymru 2021-22 pdf icon PDF 120 KB

I grynhoi’r casgliadau i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o’r gwaith asesu risg a sicrwydd manwl a wnaed.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)

I roi’r wybodaeth ddiweddaraf am archwiliad mewnol o adroddiad am wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG), 07-2023/24 Adroddiad Terfynol - Ionawr 2024.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Chwarter 4 Diweddariad Rheoli Trysorlys 2023/24 pdf icon PDF 157 KB

Darparu diweddariad ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 120 KB

Cyflwyno canlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus pdf icon PDF 93 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r asesiad mewnol  blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Sicrwydd Rheoleiddio Allanol 2023-24 pdf icon PDF 119 KB

Cefnogi’r crynodeb o’r holl adroddiadau rheoleiddio allanol a dderbyniwyd yn ystod 2023/24 ynghyd ag ymatebion y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cynllun Strategol Archwilio Mewnol pdf icon PDF 90 KB

Cyflwyno’r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2024/25 - 2026/27 er ystyriaeth yr Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 139 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 80 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 84 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

16.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Honiadau Dienw

I ymateb i ymholiadau a godwyd gan aelodau mewn sesiwn gaeedig.

NODYN: Cyfarfod Blynyddol gydag Archwilwyr Mewnol ac Allanol

Yn unol â’r weithdrefn y cytunwyd arni, bydd aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cyfarfod gyda'r Archwilwyr Mewnol ac Allanol yn syth ar ôl y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol: